ipday

ลิ้งก์สำคัญ

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้86
mod_vvisit_counterเมื่อวาน165
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้408
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว648
mod_vvisit_counterเดือนนี้1930
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2224
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด174451

ออนไลน์ (20 นาทีที่ผ่าน): 3
IP ของคุณ: 54.80.148.252
,
วันนี้: 18 ต.ค. 2017

ระบบสมาชิกอำนาจหน้าที่เทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2009 เวลา 10:22

หน้าที่ของเทศบาลตำบล

  มาตรา  ๕๐๕๘  ใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
๑.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒.  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
๓.  รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕.  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
๘.  บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙.  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๑
๖๓  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
๑. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๓. ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
๕. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
๖.  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
๗.  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๘.  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
๙.  เทศพาณิชย์   
LAST_UPDATED2